22 OKTOBER 2009. - Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning van personen met een handicap en hun opname in centra en diensten die afhangen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Het Verenigd College,

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra en diensten voor personen met een handicap, artikel 22;

Gelet op het advies van de afdeling voor personen met een handicap van de adviserende raad voor gezondheid en bijstand aan personen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gegeven op 9 maart 2009 en bekrachtigd op 20 maart 2009;

Gelet op het advies nr. 46.669/1 van de Raad van State, gegeven op 11 juni 2009, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder :

 1. « ordonnantie » : de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor Bijstand aan personen;

 2. « centra en diensten » : de centra en diensten in de zin van artikel 3, 4° van de ordonnantie;

 3. « Ministers » : de leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen;

 4. « administratie » : de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie;

 5. « Leidend Ambtenaar » : de Leidend Ambtenaar van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

 6. « Handicap » : het sociale nadeel voortvloeiend uit een gebrek of een onvermogen dat de uitvoering van een gewoonlijke rol ten opzichte van leeftijd, geslacht, sociale en culturele factoren beperkt of belet;

 7. « diensten voor hulpverlening bij 'activiteiten in het dagelijks leven' » : de diensten die de opdrachten waarnemen bedoeld in artikel 3, 4°, d) van de ordonnantie;

 8. « wettelijke vertegenwoordiger » : de aangestelde persoon bij het nemen van een begeleidingsmaatregel van verlengde minderjarigheid of bij de plaatsing van de goederen onder voorlopige bewindvoering.

  HOOFDSTUK II. - De erkenning van personen met een handicap

  Art. 2. Om door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie erkend te zijn als een persoon met een handicap, dient de persoon met een handicap door een andere deelstaat erkend te zijn of tegemoet te komen aan de voorwaarden die in artikel 3 van dit besluit worden opgesomd.

  Hiertoe dient de persoon met een handicap een erkenningsaanvraag bij de administratie in te dienen via een formulier bedoeld...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT