19 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1998 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 november en 4 december 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 februari 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 8 mei 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken gegeven op 11 april 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de hervorming van de loopbanen van het federaal administratief openbaar ambt van de niveaus 4 tot 2+ één van de aspecten van het intersectoraal akkoord 2001-2002 insluit;

Overwegende dat sommige voorziene maatregelen al in werking getreden zijn respectievelijk op 1 januari 2002 en 1 juni 2002;

Overwegende dat de diensten die de wedden moeten uitbetalen dan ook in staat moeten gesteld worden zo snel mogelijk te beschikken over de nieuwe aangepaste weddeschalen;

Op de voordracht van Onze Minister belast met Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT