Verdragen betreffende de West-Europese Unie (WEU), waarvan België depositaris is. - Opzegging 1. Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging tussen België

Verdragen betreffende de West-Europese Unie (WEU), waarvan België depositaris is. - Opzegging

 1. Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, ondertekend te Brussel op 17 maart 1948 (Verdrag van Brussel);

 2. a) Protocol tot wijziging en aanvulling van het op 17 maart 1948 te Brussel tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ondertekende Verdrag (tot oprichting van de WEU);

  1. Protocol nr. II betreffende de strijdkrachten van de West-Europese Unie;

  2. Protocol nr. III betreffende het toezicht op de bewapening, met bijlagen;

  3. Protocol nr. IV betreffende het Agentschap van de West-Europese Unie voor het toezicht op de bewapening,

  ondertekend te Parijs op 23 oktober 1954;

 3. Verdrag, ondertekend te Parijs op 14 december 1957, betreffende de door de lidstaten van de West-Europese Unie te nemen maatregelen ten einde het Agentschap voor het toezicht op de bewapening in staat te stellen op doeltreffende wijze toezicht uit te oefenen en houdende voorziening in een behoorlijke rechtsgang overeenkomstig Protocol nr. IV bij het Verdrag van Brussel, zoals gewijzigd bij de op 23 oktober 1954 te Parijs ondertekende Protocollen;

 4. Overeenkomst, ondertekend te Parijs op 14 december 1957, ter uitvoering van artikel V van Protocol nr. II bij het Verdrag van Brussel zoals gewijzigd bij de op 23 oktober 1954 te Parijs ondertekende Protocollen;

 5. Verdrag nopens de rechtspositie van de West-Europese Unie, van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar internationale staf, ondertekend te Parijs op 11 mei 1955;

 6. Protocol, ondertekend te Londen op 14 november 1988, inzake toetreding van de Portugese Republiek en het Koninkrijk Spanje tot het Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging, ondertekend te Brussel op 17 maart 1948, zoals gewijzigd bij het Protocol tot wijziging en aanvulling van het Verdrag van Brussel, ondertekend te Parijs op 23 oktober 1954;

 7. Protocol, ondertekend te Rome op 20 november 1992, inzake toetreding van de Helleense Republiek tot het Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging, ondertekend te Brussel op 17 maart 1948, zoals gewijzigd en aangevuld door het Protocol, ondertekend te Parijs op 23 oktober 1954, en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT