17 MEI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder B.A. 12.23 van het programma 11.20 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

De Vlaamse regering,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991, gewijzigd bij de wetten van 24 december1993, 3 april 1995, 19 juli 1996, 10 juni 1998 en 5 september 2001, en bij koninklijk besluit van 10 juli 2000;

Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002, inzonderheid artikel 59;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Op voordracht van de minister-president van de Vlaamse regering;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening,

Besluit :

Artikel 1. Het krediet ingeschreven onder b.a. 12.23 van het programma 11.20 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 wordt verdeeld als onderstaand :

(in euro)

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

* Nieuwe...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT