20 FEBRUARI 2008. - Omzendbrief betreffende de verblijfsregularisatie om medische redenen en de invloed daarvan op het recht op maatschappelijke dienstverlening

Mevr. de Voorzitster,

Mijnheer de Voorzitter,

Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

 1. Inleiding

  Artikel 9 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen werd gewijzigd. Dit artikel diende als basis voor een verblijfsregularisatie.

  Artikel 9 bestond uit 3 leden. Overeenkomstig het derde lid kon een aanvraag tot verblijfsregularisatie om buitengewone redenen worden ingediend terwijl de persoon zich reeds op het grondgebied bevond.

  De wet van 15 september 2006 (B.S. 6 oktober 2006) heeft dit lid opgeheven en heeft twee nieuwe artikelen ingevoegd : artikel 9bis en artikel 9ter.

  Artikel 9bis heeft betrekking op de verblijfsregularisatie op basis van buitengewone omstandigheden en artikel 9ter om medische redenen.

  Deze artikelen zijn op 1 juni 2007 in werking getreden.

  De vroegere aanvragen ingediend op basis van artikel 9, derde lid, worden nog steeds behandeld volgens de oude regeling. Tijdens het onderzoek in het kader van deze oude procedure hebben de betrokkenen geen recht op maatschappelijke dienstverlening (1)

 2. Artikel 9bis : buitengewone omstandigheden

  2.1. Definitie

  De aanvraag voor een verblijf langer dan drie maanden kan in België worden ingediend in geval van buitengewone omstandigheden waardoor een terugkeer naar het land van herkomst onmogelijk of zeer moeilijk is.

  2.2. Procedure

  De vreemdeling die in België verblijft, moet zijn aanvraag tot verblijfsvergunning om buitengewone omstandigheden bij de gemeente indienen.

  De gemeente zal binnen de 10 dagen een woonstcontrole verrichtten :

  - indien het onderzoek negatief is, zal de gemeente een beslissing tot « nietinoverwegingname » nemen. In dit geval wordt een kopie van de beslissing van de gemeente bezorgd aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De vreemdeling ontvangt een beslissing tot nietinoverwegingname (bijlage 2 bij de omzendbrief van 21 juni 2007 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006);

  - indien het onderzoek positief is, wordt de aanvraag bezorgd aan de Dienst Vreemdelingenzaken met eventuele adviezen of opmerkingen van de gemeente. De burgemeester of zijn afgevaardigde overhandigt aan de aanvrager een attest van ontvangst van de aanvraag. Dit attest heeft geen enkele invloed op de verblijfsituatie van de aanvrager.

  De Dienst Vreemdelingenzaken kan drie soorten beslissingen nemen :

  1) indien er geen enkele buitengewone omstandigheid is of indien de identiteitsdocumenten niet bij de aanvraag zijn gevoegd of indien niet wordt medegedeeld waarom deze documenten ontbreken, verklaart de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag onontvankelijk;

  2) wanneer de argumenten ten gronde worden verworpen, wordt de aanvraag ongegrond verklaard;

  3) wanneer aan alle vereiste voorwaarden is voldaan, verklaart de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag ontvankelijk en gegrond en deelt aan het gemeentebestuur de nodige instructies mede voor de inschrijving in het vreemdelingenregister en de afgifte van een BIVR voor een beperkte duur van één jaar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT