Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Regie der Gebouwen., de 13 décembre 2002

Artikel 1. De taalkaders van de Regie der Gebouwen worden vastgesteld overeenkomstig de in bijlage 1 bij dit besluit gevoegde tabel.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 27 mei 1997 tot vaststelling van de taalkaders van de Regie der Gebouwen wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2002 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2008.

Art. 4. Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 december 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties,

R. DAEMS

Frans kader Nederlands kader Tweetalig kader

- - -

Percentage Percentage

Trappen betrekkingen betrekkingen

van de voor de voor de

hierarchie ambtenaren ambtenaren

van de van de

Percentage Percentage Franse Nederlandse

betrekkingen betrekkingen taalrol taalrol

1 40 % 40 % 10 % 10 %

2 40 % 40 % 10 % 10 %

3 47,21 % 52,79 %

4 47,21 % 52,79 %

5 47,21 % 52,79 %

6 47,21 % 52,79 %

7 47,21 % 52,79 %

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 13 december 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties,

R. DAEMS.

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoˆrdineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, gewijzigd bij de wetten van 22 juli 1993, 10 april 1995 en 14 oktober 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1994 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT