20 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43ter , § 4, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 november 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 2002 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die eenzelfde taaltrap vormen;

Gelet op de opmerkingen van de vakbonden, gegeven op 5 juni 2002 voor wat betreft het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt en gegeven op 3 juni 2002 voor wat betreft de Algemene Centrale van Openbare Diensten, overeenkomstig artikel 54, tweede lid van voormelde wetten;

Gelet op het advies van de Vaste commissie voor taaltoezicht, gegeven op 4 juli 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De betrekkingen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT