Besluit 2008/808 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2008/256 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 10 april 2008 betreffende de tweede fase van de maatregelen die in het in 2000 gesloten akkoord met de social-profit sector vastgelegd werden voor verenigingen die met de Franse Gemeenschapscommissie een bijzondere overeenkomst of een gewestelijk contract voor sociale samenhang gesloten hebben. - Goedkeuring van de criteria voor de verdeling en verantwoording van de subsidies en vereffening (VERTALING)., de 17 juillet 2008

Artikel 1. Dit artikel regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2. De lijnen die betrekking hebben op de verenigingen " Atelier des petits pas ", " Collectif alphabétisation ", " Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Etrangers ", " Culture et Santé - Promosanté ", " EATA - Association Européenne des Académiciens Turcs Belgique " in de bijlage bij het besluit 2008/256 van het College van 10 april 2008 betreffende de tweede fase van de maatregelen die in het in 2000 gesloten akkoord met de social-profit sector vastgelegd werden voor verenigingen die met de Franse Gemeenschapscommissie een bijzondere overeenkomst of een gewestelijk contract voor sociale samenhang gesloten hebben - goedkeuring van de criteria voor de verdeling en verantwoording van de subsidies en vereffening, worden vervangen door de lijnen die betrekking hebben op dezelfde verenigingen en die als bijlage gevoegd zijn bij dit besluit.

Art. 3. Het Lid van het College, dat bevoegd is voor Maatschappelijke Samenhang, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, op 17 juli 2008.

Voor het College :

Ch. PICQUE,

Lid van het College bevoegd voor Maatschappelijke Samenhang

 1. CEREXHE,

  Voorzitter van het College

  BIJLAGE.

  Art. N. Lijst. (Lijst niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 17-10-2008, p. 55539-55545).

  Brussel, op 17 juli 2008.

  Voor het College :

  Ch. PICQUE,

  Lid van het College bevoegd voor Maatschappelijke Samenhang

 2. CEREXHE,

  Voorzitter van het College.

  Aanhef

  Het College,

  GELET OP

  het decreet van 18 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2007;

  GELET OP

  het feit dat onder basisallocatie 22.20.00.01 een krediet geboekt werd van 1.007.000 euro, dat bestemd is om uitgaven van allerlei aard te dekken die verband houden met de toepassing van het akkoord met de social-profit sector op de sector die actief is op het vlak van sociale samenhang;

  GELET OP

  het besluit 2007/1454 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 december 2007 betreffende de tweede fase van de maatregelen die in het in 2000 gesloten akkoord met de social-profit sector vastgelegd werden voor verenigingen die met de Franse Gemeenschapscommissie een bijzondere...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT