26 JULI 2011. - Ministerieel besluit tot opheffing van de erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikel 59, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,

Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, artikel 1, vervangen bij het decreet van 12 december 2008, en artikel 1bis, hersteld bij het decreet van 12 december 2008;

Gelet op het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, artikel 59, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van centra ter uitvoering van artikel 59, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 juli 2011;

Overwegende dat de centra Hypor Belgium NV en Geert Lacour een aanvraag hebben ingediend tot opheffing van hun erkenning wegens stopzetting van hun activiteiten,

Besluit :

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT