Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 juni 2011 : - zijn benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik : de heren : - Compère, M.,

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 23 juni 2011 :

- zijn benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik :

de heren :

- Compère, M.;

- Grignard, D.,

advocaten;

- is Mevr. Soumeryn-Schmit, Ch., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Zij is aangewezen om haar ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en te Nijvel voor een periode van vijf jaar met ingang van de datum van de eedaflegging;

- is Mevr. Dagnely, M.-A., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel;

- is, in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 april 2011, waarbij Mevr. Van Damme, C., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, is...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT