31 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2011 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 februari 2000 betreffende de oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat;

Gelet op de financiewet van 22 december 2010 voor het begrotingsjaar 2011, programma 25.54.5;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 januari 2011;

Overwegende dat het noodzakelijk is het hele bedrag ter beschikking te stellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een dotatie met een bedrag van zesentwintig miljoen negenhonderdvierenzestigduizend euro (26.964.000 EUR), aan te rekenen op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2011, organisatieafdeling 54, programma 5, wordt toegekend aan het Federaal Agentschap voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT