20 JUNI 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

De Minister van Zelfstandigen,

Gelet op de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 108;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 mei 2011;

Gelet op de voordrachten gedaan door de Ministers en de instellingen die in genoemd Algemeen Beheerscomité vertegenwoordigd zijn,

Besluit :

Artikel 1. Wordt voor een periode van zes jaar benoemd tot werkend lid van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen :

Stemgerechtigde leden :

als vertegenwoordiger van de Minister van Sociale Zaken :

De heer Bertels, Jan.

Art. 2. Worden voor een periode van zes jaar benoemd tot plaatsvervangende leden van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van zelfstandigen :

Stemgerechtigde leden :

- als vertegenwoordiger van de administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT