8 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 3, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 224, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 mei 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 17 oktober 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In uitvoering van artikel 224, ß 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan A van het Rijkspersoneel, gewijzigd bij koninklijk besluit van 4 mei 2005, wordt een vakrichting toegewezen aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, overeenkomstig de tabel gevoegd als bijlage bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2004.

Art. 3. Onze Minister van Werk is belast met de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT