Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : 1, vanaf 1 maart 2012, hoofdsecretaris in de vakklasse A3 van het parket van

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : 1, vanaf 1 maart 2012;

hoofdsecretaris in de vakklasse A3 van het parket van het Hof van Cassatie : 1;

hoofdsecretaris in de vakklasse A3 van het federaal parket : 1, vanaf 1 november 2011.

Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voorwaarden van artikel 262, § 2 (hoofdgriffier) of artikel 265, § 2 (hoofdsecretaris) Gerechtelijk Wetboek en men in het bezit is van een attest van slagen voor de vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 (BNE10153 of BNE10163). Aan deze vereisten moet worden voldaan op het ogenblik van het afsluiten van de termijn voor kandidatuurstelling.

Kandidaten die vast benoemd zijn in de vakklasse A3 met de titel van hoofdgriffier of hoofdsecretaris kunnen zich tevens kandidaat stellen voor de respectievelijke functies.

De kandidaten zullen via een schrijven uitgenodigd worden voor een bijkomende proef, voorzien in artikel 274, § 4, Gerechtelijk Wetboek.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten op van straffe van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT