10 SEPTEMBER 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de verkiezingen tot vernieuwing van een vakbondsafvaardiging in de verzekeringssector in 2010 (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de verkiezingen tot vernieuwing van een vakbondsafvaardiging in de verzekeringssector in 2010.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 september 2010.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,

Mevr. J. MILQUET

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het verzekeringswezen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009

Verkiezingen tot vernieuwing van een vakbondsafvaardiging in de verzekeringssector in 2010 (Overeenkomst geregistreerd op 2 april 2010 onder het nummer 98627/CO/306)

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze collectieve overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het verzekeringswezen.

Art. 2. Verkiezingsprocedure

Overeenkomstig de artikelen 7, b en 9 van de collectieve overeenkomst op het statuut van de vakbondsafvaardigingen (1) worden de verkiezingen voor de vernieuwing van de vakbondsafvaardigingen in de verzekeringssector, voor het jaar 2010, georganiseerd volgens de kalender en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT