9 JUNI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor de vaststelling van de vakantieregeling voor het schooljaar 2012-2013, van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de wet van 1 april 1960 betreffende de psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 7, zoals ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 467 van 1 oktober 1986;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten, inzonderheid op artikel 1 zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van 28 oktober 1994, 27 juni 2001, 17 juli 2002, 16 oktober 2003, 17 juni 2004, 9 september 2005, 31 augustus 2006, 12 oktober 2007, 18 september 2008, 27 mei 2009 en 19 mei 2010;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 28 april 2011 van het Onderhandelingscomité - Sector IX Onderwijs, van het Comité voor plaatselijke en provinciale overheidsdiensten - Afdeling II en van het Onderhandelingscomité voor de personeelsstatuten van het gesubsidieerd vrij onderwijs, samen vergaderend;

Gelet op het overlegprotocol van 28 april 2011 van het Overlegcomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde PMS-centra erkend door de Regering;

Gelet op het advies nr. 49.653/2 van de afdeling wetgeving van de Raad van State, gegeven op 30 mei 2011, op basis van artikel 84, §1, 1e lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten, zoals voor het laatst vervangen door het besluit van de Regering van 19 mei 2010, wordt vervangen door de volgende bepaling :

Artikel 1. De leden van het vastbenoemd en stagedoend personeel, onderworpen aan het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de leden van de inspectiedienst belast met toezicht op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT