22 NOVEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot bepaling van het gesubsidieerde uurforfait in 2010 voor de gezins- of bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen van de diensten voor thuiszorg

De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen,

Gelet op de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en de diensten voor Bijstand aan personen, inzonderheid op artikelen 15 en 16;

Gezien het besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de diensten voor thuiszorg, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 mai 2010;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de verschillende genomen maatregelen met het oog op de subsidiëring van de diensten voor thuiszorg uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2010, dat derhalve de betrokken diensten daarvan onverwijld in kennis dienen te worden gesteld,

Besluiten :

Voor het jaar 2010, wordt de forfait per gepresteerd uur bedoeld in artikel 39, tweede lid, van het besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de diensten voor thuiszorg voor de gezins- of bejaardenhulpen op 24 EUR...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT