Koninklijk besluit waarbij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen gemachtigd wordt om personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften., de 27 avril 1994

Artikel 1. Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen wordt gemachtigd zijn organieke personeelsformatie te overschrijden door de indienstneming, vanaf 1 januari 1994 tot 31 december 1994, van 45 personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst voor de inning, de definitieve afrekening en de invordering van de solidariteitsbijdrage, de matigingsbijdrage en de consolideringsbijdrage.

Het aantal personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst, bedoeld in het eerste lid, is verdeeld als volgt :

F N Totaal

Niveau I : bestuurssecretaris 5 5 10

Niveau II : opsteller 9 15 24

Niveau III : klerk, klerk-typist 3 3 6

Niveau IV : expeditionair 2 3 5

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met aanvang van 1 januari 1994 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1994.

Art. 3. Onze Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 1994.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw,

  1. BOURGEOIS

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, inzonderheid op artikel 4;

Overwegende dat de inning, de definitieve afrekening en de invordering van de solidariteitsbijdrage, de matigingsbijdrage...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT