Koninklijk besluit houdende verlenging van de machtiging tot het in dienst nemen van contractuelen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften., de 16 juin 1994

Artikel 1. Met het oog op de hernieuwing van de kaarten van ambulante handelaar is het Ministerie van Middenstand ertoe gemachtigd in 1994 de tewerkstelling van de vier contractuele opstellers te verlengen van 1 oktober 1994 tot en met 30 november 1994.

Art. 2. Onze Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juni 1994.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

  1. BOURGEOIS

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, inzonderheid op artikel 4, § 1, 1°, en § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 1994 waarbij, met het oog op de hernieuwing van de kaarten van ambulante handelaar, het Ministerie van Middenstand ertoe gemachtigd is in 1994 vier contractuele opstellers aan te werven tot 30 september 1994;

Overwegende dat de hernieuwing van de ongeveer 29 000 kaarten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT