9 APRIL 2007. - Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten bij uitwisseling van brieven op 23 mei 2005, tussen de Regering van het Koninkrijk België met het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Republiek Frankrijk en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg inzake de samenwerking in de grensgebieden. - Addendum (1)

Lijst der gebonden staten

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Dit Akkoord is in werking getreden op 18 januari 2008.

_______

Nota

(1) Zie Belgisch Staatsblad van 27 september 2007 (blz. 50346-50359).

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT