24 DECEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 december 2008 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

Gelet op de programmawet van 27 december 2004 (1), inzonderheid op artikel 420, § 3, c) ;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 2008 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 (2), inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, uitgebracht op 3 december 2008;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 23 december 2008;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, overwegende het feit dat dit besluit de toepassingsmodaliteiten regelt van het koninklijk besluit van 24 december 2008 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004, inzonderheid wat de heffing van de aanvullende bijzondere accijns op de reeds in verbruik gestelde voorraden energieproducten betreft; dat deze uitvoeringsmaatregelen noodzakelijkerwijze op dezelfde dag als het betrokken koninklijk besluit in werking moeten treden; dat in die omstandigheden dit besluit zonder uitstel moet worden genomen,

Besluit :

Artikel 1. § 1. Voor elk depot waar zij energieproducten voorhanden hebben die belastbaar zijn krachtens artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 24 december 2008 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004, moeten de handelaars, de depothouders en de houders van een pompstation, zoals gedefinieerd in artikel 1, § 2 van hetzelfde koninklijk besluit, uiterlijk de dag die volgt op elke dag waarop de verhoging van het tarief van de bijzondere accijns werd opgenomen in een in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd Officieel bericht bij toepassing van artikel 420, § 3, letter b), van de programmawet van 27 december 2004, een gedateerde en ondertekende voorraadaangifte in tweevoud opmaken waarop per soort van energieproduct waarvoor een afzonderlijk tarief van de accijnzen van toepassing is, de hoeveelheden zijn vermeld bedoeld bij artikel 1, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit, die hier te lande in verbruik werden gesteld :

  1. die zij voorhanden hadden te 0 uur op de dag van de tariefverhoging;

  2. die hen werden toegezonden vóór de dag van de tariefverhoging maar pas tussen de datum van verhoging van het tarief en de datum van indiening van de overeenkomstige voorraadaangifte zijn toegekomen.

    § 2. Geen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT