6 JULI 2011. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 191, eerste lid, 7°, tweede lid, gewijzigd bij wet van 8 april 2003;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juni 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 23 juni 2011;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat men heeft beslist te verhogen :

- op 1 september 2011 met 2,25 %, de niet minimale wettelijke pensioenen van de werknemers en de zelfstandigen, die zijn ingegaan voor 1 januari 1997;

- op 1 september 2011 met 2 %, de wettelijke pensioenen van de werknemers en de zelfstandigen, die zijn ingegaan in 2006;

- op 1 november 2011 met 1,25 %, de niet minimale wettelijke pensioenen van de werknemers en de zelfstandigen, die zijn ingegaan tussen 1 januari 1997 en 31 december 2010.

Teneinde te vermijden dat deze herwaardering van de pensioenen geheel of gedeeltelijk opgeslorpt zou worden door de bijdrage geneeskundige verzorging op de pensioenen, is het van belang om de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT