Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk X van de programmawet van 2 augustus 2002., de 29 novembre 2002

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten wordt aangevuld als volgt :

" 4° het geschrift bedoeld in artikel 119.4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, hierna overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders genoemd;

5° het geschrift bedoeld in artikel 105 van de programmawet van 2 augustus 2002, hierna beroepsinlevingsovereenkomst genoemd. "

Art. 2. In hetzelfde besluit worden een afdeling 4 en een afdeling 5 ingevoegd, luidende :

" Afdeling 4. - De overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders.

Art. 21ter. De werkgever houdt de overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders bij :

1° ofwel op het adres waaronder hij in België is ingeschreven bij een instelling belast met de inning van de bijdragen van de sociale zekerheid;

2° ofwel in zijn woonplaats of op de maatschappelijke zetel indien deze in België gevestigd zijn; bij gebreke hiervan, in de in België gelegen woonplaats van een natuurlijke persoon die, als lasthebber of aangestelde van de werkgever, het personeelsregister bijhoudt.

De werkgever die de overeenkomst voor tewerkstelling van een huisarbeider zal bijhouden of zal doen bijhouden op een plaats bedoeld in het eerste lid, 2°, brengt dit vooraf bij een ter post aangetekende brief ter kennis van de inpecteur-districtshoofd van de inspectie van de sociale wetten van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid in wiens district de overeenkomst voor tewerkstelling van de huisarbeider zal worden bijgehouden.

Afdeling 5. - Beroepsinlevingsovereenkomst.

Art. 21quater. De werkgever houdt de beroepsinlevingsovereenkomst van de stagiairs die hij tewerkstelt bij op de plaats waar de stagiair is tewerkgesteld. "

Art. 3. Artikel 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Art. 25. De werkgever bewaart gedurende vijf jaar het personeelsregister, de speciale personeelsregisters, de individuele rekeningen en de bijlagen ervan, de overeenkomsten voor tewerkstelling van studenten, de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT