Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector., de 16 novembre 2001

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

- " wet " : de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector;

- " halftijdse vervroegde uittreding " : de halftijdse arbeidsregeling bedoeld in de artikelen 3 tot 5 van de wet;

- " vrijwillige vierdagenweek " : de verminderde prestaties zoals gedefineerd in de artikelen 7 tot 9 van de wet.

Art. 2. Het stelsel der halftijdse vervroegde uittreding, vermeld zoals in titel II van de wet, wordt toepasselijk gemaakt op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Niklaas en Puurs.

Art. 3. Het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek, vermeld in de hoofdstukken II en III van titel III van de wet, wordt toepasselijk gemaakt op het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Niklaas.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5. Onze Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 november 2001.

ALBERT

Van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT