12 APRIL 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2000 tot regeling van de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik

De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking,

De Minister van Economie,

De Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957 en gewijzigd door het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992 en het Besluit van de Raad van 1 januari 1995;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 1334/2000 van de Raad van 22 juni 2000 tot instelling van een communautaire regeling voor exportcontrole op producten en technologie voor tweeërlei gebruik;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 2889/2000 van de Raad van 22 december 2000 tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 1334/2000 wat de uitvoer en de overbrenging binnen de Gemeenschap betreft van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik;

Gelet op de wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1968, 6 juli 1978, 2 januari 1991 en 3 augustus 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 september 2000 tot regeling van de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik;

Gelet op het advies van de Interministeriële Economische Commissie gegeven op 31 januari 2001;

Gelet op het advies van de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie gegeven op 25 september 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het in het belang van onze internationale handel is, onverwijld de Belgische reglementering die van toepassing is voor de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik, af te stemmen op het stelsel dat onder...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT