20 APRIL 2011. - Ministerieel besluit waarbij de uitvoer van goederen met bestemming Iran, aan een vergunning onderworpen wordt

De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, gewijzigd door het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992 en het besluit van de Raad van 1 januari 1995;

Gelet op de wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1968, 6 juli 1978, 2 januari 1991 en 3 augustus 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie;

Overwegende de Verordening (EU) nr. 961/2010 van de Raad van 25 oktober 2010 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 423/2007;

Gelet op het advies van de Interministeriële Economische Commissie, gegeven op 14 januari 2011;

Gelet op het advies van de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie, gegeven op 16 februari 2011;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de verplichting zich vanaf 27 oktober 2010 naar de voormelde Verordening (EU) nr. 961/2010 te schikken,

Besluiten :

Artikel 1. De uitvoer van de in bijlage vermelde goederen, met bestemming Iran, zijn aan de overlegging van een vergunning onderworpen.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 27 oktober 2010.

Brussel, 20 april 2011.

Voor de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, afwezig,

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Mevr. A. TURTELBOOM

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S. VANACKERE

Bijlage

Omschrijving

AARDOLIE- EN AARDGASEXPLORATIE EN -PRODUCTIE

 1. A Benodigdheden

 2. Uitrusting voor geologische bestandsopnamen, voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen speciaal ontworpen en aangepast om gegevens voor de exploratie van aardolie en aardgas te vergaren, en de speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

 3. Sensoren die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in boorputten van aardolie en aardgas, met inbegrip van sensoren voor het meten tijdens het boren, alsook de daarbij horende uitrusting die speciaal is ontworpen om gegevens van dergelijke sensoren te vergaren en op te slaan.

 4. Booruitrusting ontworpen voor het boren in rotsformaties, specifiek voor de exploratie of de productie van aardolie, aardgas en andere natuurlijke koolwaterstofmaterialen.

 5. Boorijzers, boorpijpen, boorkragen, centreeruitrusting, en andere uitrusting die speciaal is ontworpen voor gebruik in boorputten van aardolie en aardgas.

 6. Boorputkoppen, « veiligheidsafsluiters » en « kerstboom- of productiekleppen », alsook speciaal ontworpen onderdelen daarvan, die beantwoorden aan de « API- en ISO-specificaties » voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

  Technische opmerkingen :

  1. Een « veiligheids- of eruptieafsluiter » wordt tijdens het boorproces gewoonlijk op grondniveau gebruikt (of bij onderwaterboren, op de zeebodem) om ongecontroleerd ontsnappen van olie en/of gas uit de bron te voorkomen.

  2. Een « kerstboomklep of productieklep » wordt gewoonlijk gebruikt om de uitstroom van vloeistoffen uit het gemaakte boorgat te controleren wanneer de olie- en/of gasproductie is gestart.

  3. In deze rubriek verwijst de term « API- en ISO-specificatie » naar de specificaties 6A, 16A, 17D en 11IW van het American Petroleum Institute en/of de specificaties 10423 en 13533 van de International Standards Organisation (Internationale Organisatie voor Normalisatie) voor veiligheidsafsluiters, boorputkoppen en kerstboomkleppen voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

 7. Boor- en productieplatforms voor ruwe aardolie en aardgas.

 8. Vaartuigen en schepen voorzien van boor- en/of aardolieverwerkingsuitrusting die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT