Uittreksel uit arrest nr. 98/2022 van 14 juli 2022, de 14 juillet 2022

Artikel M.

In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 34bis van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 27 april 1995 " betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur ", zoals ingevoegd bij artikel 2 van de ordonnantie van 10 december 2021 " tot invoeging van een afwijkende overgangsregeling in de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur ", ingesteld door Taoufik Azouz en anderen.

(...)

Om die redenen,

het Hof

vernietigt, in artikel 34bis, 1°, van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 27 april 1995 " betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur ", zoals het werd ingevoegd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT