Uittreksel uit arrest nr. 41/2021 van 4 maart 2021 Rolnummer 7468 In zake : de vordering tot uitlegging van het arrest nr. 152/2020 van 19 november 2020

 
GRATIS UITTREKSEL

Uittreksel uit arrest nr. 41/2021 van 4 maart 2021

Rolnummer 7468

In zake : de vordering tot uitlegging van het arrest nr. 152/2020 van 19 november 2020, ingesteld door de VZW « Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen ».

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters J.-P. Moerman, P. Nihoul, R. Leysen, J. Moerman en Y. Kherbache, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter L. Lavrysen,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van de vordering en rechtspleging

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 november 2020 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 november 2020, is een vordering tot uitlegging van het arrest van het Hof nr. 152/2020 van 19 november 2020 ingesteld door de vzw « Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Roets en Mr. S. Sottiaux, advocaten bij de balie van Antwerpen.

Op 3 december 2020 hebben de rechters-verslaggevers J. Moerman en J.-P. Moerman, met toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht voor te stellen het onderzoek van de zaak af te doen met een arrest gewezen op voorafgaande rechtspleging.

(...)

II. In rechte

(...)

B.1. Het Hof wordt verzocht het arrest nr. 152/2020 van 19 november 2020 uit te leggen. Bij dat arrest heeft het Hof uitspraak gedaan over het beroep tot vernietiging van artikel 36 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 maart 2019 « tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs » (invoeging van een artikel II.395 in de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs) (hierna : het decreet van 1 maart 2019).

Het Hof heeft het voormelde artikel 36 van het decreet van 1 maart 2019 vernietigd in zoverre het een artikel II.395, § 2, invoegt in de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, met handhaving van de gevolgen van die bepaling voor het academiejaar 2019-2020 en voor het academiejaar 2020-2021.

B.2. Met haar vordering tot uitlegging vraagt de verzoekende partij aan het Hof voor recht te zeggen dat de handhaving van de gevolgen zoals bepaald in het dictum van het arrest nr. 152/2020 in die zin dient te worden uitgelegd dat die handhaving geldt voor alle betrokken...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT