Uittreksel uit arrest nr. 43/2020 van 12 maart 2020, de 12 mars 2020

Artikel M.

Uittreksel uit arrest nr. 43/2020 van 12 maart 2020

Rolnummers 7100, 7119, 7148 en 7213

In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van het Vlaamse Bestuursdecreet van 7 december 2018, ingesteld door Peter Verhaeghe en anderen, door de vzw " De Wakkere Burger " en anderen en door Hans Lammerant.

Om die redenen,

het Hof

- vernietigt de artikelen II.34, 4°, en II.36, 3°, van het Vlaamse Bestuursdecreet van 7 december 2018, in zoverre zij niet bepalen dat de daarin neergelegde uitzonderingsgronden slechts kunnen worden aangevoerd zolang de mogelijkheid bestaat om een strafsanctie of een administratieve sanctie op te leggen;

- onder voorbehoud van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT