Uittreksel uit arrest nr. 140/2007 van 14 november 2007 Rolnummer 4154 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 10, derde lid, van de wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie vo

Uittreksel uit arrest nr. 140/2007 van 14 november 2007

Rolnummer 4154

In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 10, derde lid, van de wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde, ingesteld door Jan Geysen en anderen.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, de rechters P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot en A. Alen, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989, emeritus voorzitter A. Arts, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van emeritus voorzitter A. Arts,

wijst na beraad het volgende arrest :

  1. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

    Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 februari 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 maart 2007, is beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 10, derde lid, van de wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 september 2006), door Jan Geysen, wonende te 1020 Brussel, Neerleest 4, Robert Blondiaux, wonende te 6061 Montignies-sur-Sambre, chaussÈe de Charleroi 450, Christophe Hanon, wonende te 1180 Brussel, Molenveltstraat 9, Danny Meirsschaut, wonende te 9031 Gent, Vinkendal 5, Guy Millet, wonende te 7030 Saint-Symphorien, avenue Albert-Elisabeth 29, Luc Drubbel, wonende te 8031 Assebroek, Jacobus van Belleghemstraat 24, Anne-Marie Degive, wonende te 6210 Les Bons Villers, rue de Bruxelles 118, Hilde Lens, wonende te 2800 Mechelen, Fortuinstraat 22, Stefaan D'Halleweyn, wonende te 2140 Borgerhout, Appelstraat 50, Dirk Torfs, wonende te 2140 Borgerhout, Baggenstraat 30, Pieter Wyckaert, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 208/9, Ingrid Van Orshaegen, wonende te 2140 Borgerhout, Arthur Matthijslaan 66, Tania Broeckx, wonende te 2550 Kontich, Reepkenslei 30, Jan Vermeir, wonende te 1570 Galmaarden, Wilderstraat 42, Ilse Camerlynck, wonende te 2600 Berchem, Waterloostraat 55, Johan Embrechts, wonende te 2650 Edegem, Andreas Vesaliuslaan 5, Claude Dedoyard, wonende te 1000 Brussel, Verversstraat 2, en Stephanie Steylemans, wonende te 2970 Schilde-'s Gravenwezel, Paviljoendreef 23.

    (...)

  2. In rechte

    (...)

    B.1. Artikel 10 van de wet van 20 juli 2006 ´ tot instelling van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT