Koninklijk besluit houdende de voorwaarden van uitgifte van een speciale tranche van de Nationale Loterij, ' Europese Loterij 2002 ' genaamd., de 9 août 2002

Artikel 1. Dit reglement is van toepassing op de tranche van de biljettenloterij van de Nationale Loterij die de benaming " Europese Loterij 2002 " draagt.

Art. 2. De uitgifte omvat 2 000 000 biljetten. De verkoopprijs van de biljetten is op 1,25 EUR bepaald.

Elk biljet bestaat uit twee scheidbare delen. Voor de verkoop van de biljetten vormen deze twee delen één geheel. Voor de lotentoewijzing worden de twee delen afzonderlijk beschouwd. De loten toegewezen met het linkerdeel, " nationaal deel " genaamd, worden " nationale loten " genoemd. De loten toegewezen met het rechterdeel, " Europees deel " genaamd, worden " Europese loten " genoemd.

Alle vermeldingen op de biljetten die betrekking hebben op de lotentoewijzing, zijn verborgen onder een ondoorzichtige deklaag.

Art. 3. Het lotenbedrag is op 1.355.000 EUR bepaald.

Een bedrag van 1.335.000 EUR wordt verdeeld over 400 222 nationale loten, overeenkomstig de artikelen 4 en 5.

Een bedrag van 20.000 EUR wordt verdeeld in 20 Europese loten van 1.000 EUR, overeenkomstig de artikelen 6 tot 9. In voorkomend geval wordt daaraan een in twee loten van 1.000.000 EUR verdeeld bedrag van 2 000 000 EUR toegevoegd overeenkomstig de artikelen 6 tot 9.

Art. 4. De zonder loting door het " nationaal deel " toegewezen nationale loten worden verdeeld volgens de tabel hierna :

Aantal loten Bedrag der loten (EUR) Totaal bedrag der loten (EUR)

2 25.000,00 50.000,00

20 2.500,00 50.000,00

200 250,00 50.000,00

2 000 25,00 50.000,00

4 000 12,50 50.000,00

40 000 5,00 200.000,00

354 000 2,50 885.000,00

Art. 5. § 1. In een afgebakende zone van het " nationaal deel " van de biljetten bevindt zich een rooster van 9 vakjes gelegen op 3 horizontale lijnen, " rijen " genaamd, en op 3 verticale lijnen, " kolommen " genaamd. Elke lijn telt 3 vakjes, net zoals de 2 diagonalen van het rooster. In elk van de 9 vakjes staat, gekozen onder twee mogelijke afbeeldingen, een veranderlijke afbeelding. Naast het bedoelde rooster, in een onderscheiden zone " winstzone " genaamd, staat in Arabische cijfers een wisselend bedrag, uit de in artikel 4 vermelde lotenbedragen.

De zones bedoeld in het eerste lid, zijn bedekt met een ondoorzichtige laag die de deelnemers moeten afkrassen.

§ 2. Winnend is, met uitsluiting van elk ander deel, het " nationaal deel " van de biljetten met een rooster waarvan de 3 op een rij, een kolom of een diagonaal liggende vakjes, een identieke afbeelding bevatten. In voorkomend geval komt het bedrag van het toegewezen lot overeen met het bedrag vermeld in de winstzone.

§ 3. Met het oog op de geautomatiseerde verwerking van de biljetten, staan er op de voorzijde of de keerzijde van het "...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT