2 JULI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2008 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2009

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991, betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 143;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2005, houdende goedkeuring van het vierde beheerscontract van De Post;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2008 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2009;

Gelet op het voorstel van de beheersorganen van De Post;

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 17 maart 2008, houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2009, wordt het artikel 26bis ingevoegd, luidende :

Art.26bis. Er wordt een speciale postzegel uitgegeven met als thema «...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT