Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2001 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2002., de 20 septembre 2002

Artikel 1. De artikelen 21bis en 21ter luidend als volgt, worden opgenomen in het koninklijk besluit van 23 maart 2001 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2002 :

" Art. 21bis. Er worden ter gelegenheid van de eerste verjaardag van prinses Elisabeth twee speciale postzegels en een speciaal blaadje uitgegeven.

De frankeerwaarde van de zegels en het blaadje is als volgt vastgesteld :

- een zegel met het tarief voor een genormaliseerde prioritaire zending voor het binnenland;

- een zegel met het tarief voor een genormaliseerde prioritaire zending voor het buitenland (Europa);

- het blaadje met het tarief voor een genormaliseerde prioritaire zending voor het buitenland (buiten Europa)

Art. 21ter. Er worden ter gelegenheid van het afscheid als striptekenaar van Marc Sleen een speciale postzegel en een speciaal postzegelblaadje uitgegeven.

- De frankeerwaarde van de postzegel zal het tarief voor een genormaliseerde prioritaire zending voor het binnenland bedragen.

- De frankeerwaarde van het blaadje zal het tarief voor een niet genormaliseerde niet prioritaire zending voor het buitenland (Europa) bedragen. "

Art. 2. Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 september 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT