17 JULI 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2009-2011 van het gasdistributienet van SEDILEC

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, inzonderheid op de artikelen 16 en 32;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2007 betreffende de herziening van het technisch reglement voor het beheer van de gasdistributienetten en de toegang daartoe, inzonderheid op de artikelen 4, 38 en 39;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt, inzonderheid op de artikelen 24 tot 28;

Gelet op het overleg tussen de CWaPE en de netbeheerder SEDILEC;

Gelet op het verslag van de CWaPE CD-8f24-CWaPE-192 van 24 juni 2008 betreffende de aanpassingsplannen 2009-2013 en de uitbreidingsplannen 2009-2011 van de aardgasdistributienetbheheerders;

Overwegende dat het uitbreidingsplan 2009-2011 van SEDILEC de mogelijkheid zou moeten bieden om het gastnet uit te breiden voor de prioritaire zones bedoeld in artikel 16, § 3, van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT