15 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekkingen van de Joker, genaamd « Super Joker », die worden georganiseerd op vrijdag 13 februari 2009 en op 13 maart 2009

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Overwegende dat de speciale Lotto- en Joker-trekkingen die de voorbije jaren werden georganiseerd, succes kenden bij het publiek; dat aldus het bewijs werd geleverd dat een dergelijk initiatief beantwoordt aan een verwachting bij de spelers;

Overwegende dat het initiatief om deze speciale Lotto-trekkingen te organiseren de Nationale Loterij de mogelijkheid heeft geboden om het gedrag van de spelers te kanaliseren in de richting van een spel waarvan het verslavingsrisico haast onbestaande is;

Overwegende dat deze kanalisatie tot het takenpakket behoort waarmee de Belgische Staat de Nationale Loterij heeft belast, krachtens het beheerscontract dat tussen beide partijen werd gesloten;

Overwegende dat deze kanalisatieopdracht absoluut niet tijdelijk is, maar integendeel intens en permanent moet worden uitgevoerd;

Overwegende dat de Nationale Loterij absoluut verplicht is, in haar hoedanigheid van sociaal verantwoordelijke en professionele aanbieder van speelplezier, om snel de vereiste initiatieven te nemen teneinde deze sociale opdracht op een efficiënte wijze te kunnen blijven vervullen;

Overwegende dat de in dit besluit bedoelde organisatie van twee speciale Lotto-trekkingen en van twee speciale Joker-trekkingen een initiatief vormt dat past in het kader van bovengenoemde kanalisatieopdracht;

Overwegende dat de concrete uitwerking van dit initiatief belangrijke voorbereidende werkzaamheden vereist op technisch gebied, op informaticagebied en op organisatorisch gebied, die onverwijld van start moeten gaan;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gewettigd door de bovenstaande overwegingen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. - Deelnemingsprincipe

Artikel 1. In 2009 bevatten zowel februari als maart een vrijdag de 13de. De Nationale Loterij organiseert naar aanleiding daarvan twee speciale Lotto-trekkingen, genaamd « Super Lotto », in overeenstemming met de door dit besluit vastgelegde regels.

Art. 2. De eerste trekkingsdatum van de « Super Lotto » alsook van de in artikel 3, tweede lid, bedoelde eerste trekkingsdatum van de bijkomende loterij, genaamd « Super Joker », worden vastgesteld op vrijdag 13 februari 2009 op een tijdstip dat door de Nationale Loterij wordt bepaald.

De tweede trekkingsdatum van de « Super Lotto » alsook van de in artikel 3, tweede lid, bedoelde tweede trekkingsdatum van de bijkomende loterij, genaamd « Super Joker », worden vastgesteld op vrijdag 13 maart 2009 op een tijdstip dat door de Nationale Loterij wordt bepaald.

Art. 3. De deelneming aan de « Super Lotto » bestaat erin, de uitslag te voorspellen van een lottrekking waarmee een combinatie van 6 getallen wordt bepaald uit de getallenreeks van 1 tot en met 42. Elke voorspelling is gebaseerd op een combinatie van 6 getallen.

De deelnemers aan de « Super Lotto » hebben de mogelijkheid om tegelijkertijd mee te spelen met een bijkomende loterij, genaamd « Super Joker ». De deelneming daaraan berust op de volledige of gedeeltelijke overeenkomst tussen enerzijds het in artikel 20, tweede lid, bedoelde getal, dat bestemd is voor deelneming aan de « Super Joker », en anderzijds een getal van 7 cijfers dat door lottrekking wordt bepaald uit de getallenreeks van 0 000 000 tot en met 9 999 999. Wanneer de deelnemer ervoor kiest om met de « Super Joker » mee te spelen, wordt het voor deelneming aan deze « Super Joker » bestemde getal « deelnemend getal » genoemd.

Het is niet toegestaan om uitsluitend aan de « Super Joker » deel te nemen, behalve onder de voorwaarden bedoeld in artikel 22.

Art. 4. De deelnemingsverwervingen gebeuren volgens de « onlineverwerkingsmethode », d.w.z. in reële tijd, door middel van een netwerk van terminals die rechtstreeks verbonden zijn met een informaticasysteem van de Nationale Loterij en die, ter registratie, aan dat systeem de deelnemingsgegevens meedelen die worden vermeld op de formulieren bedoeld in artikel 5 of die het resultaat zijn van de speciale procedure bedoeld in de artikelen 11 en 22.

De terminals worden door de Nationale Loterij geïnstalleerd in de onlinecentra waarmee ze daartoe een overeenkomst heeft gesloten.

HOOFDSTUK II. - De formulieren

Art. 5. Onverminderd de artikelen 11 en 22 maken de deelnemers hun voorspellingen door middel van de twee soorten van formulieren bedoeld in het derde lid. Deze formulieren bestaan uit één enkel luik en kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de « Super Lotto »-trekkingen van 13 februari 2009 en 13 maart 2009. In voorkomend geval is het mogelijk om aan deze twee trekkingen deel te nemen met hetzelfde formulier voor zover deze deelname aanleiding geeft tot twee aparte deelnemingsverwervingen, waarvan de ene gebeurt binnen de termijn bedoeld in artikel 13, § 1, eerste lid, voor een deelname aan de trekking van 13 februari 2009, en waarvan de andere dient te gebeuren binnen de termijn bedoeld in artikel 13, § 1, tweede lid, voor een deelname aan de trekking van 13 maart 2009.

De gegevens die door de deelnemers op de formulieren worden aangebracht, hebben een louter indicatieve waarde en vormen geen bewijs van deelneming.

De volgende twee soorten van formulieren zijn beschikbaar :

 1. het enkelvoudige formulier;

 2. het meervoudige formulier.

  De formulieren dragen een voorgedrukt nummer dat bestaat uit verschillende, wisselende cijfers en dat uitsluitend dient voor het beheer van de formulieren.

  Enkel en alleen de door de Nationale Loterij uitgegeven formulieren zijn geldig voor een deelnemingsverwerving. Ze liggen ter beschikking van de deelnemers in de onlinecentra.

  HOOFDSTUK III. - Deelnemingsvoorwaarden van de « Super Lotto »

  Art. 6. Het enkelvoudige formulier bestaat uit 12 of 14 roosters met 42 van 1 tot en met 42 genummerde vakjes. Deze roosters worden verdeeld in 6 of 7 groepen van telkens 2 boven elkaar geplaatste roosters. De deelneming moet verplicht gebeuren per groep van 2 boven elkaar geplaatste roosters. Afhankelijk van zijn inzetbedrag vult de deelnemer, te beginnen van links, 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7 groepen in van 2 boven elkaar geplaatste roosters.

  Per rooster kiest de deelnemer 6 getallen door in de betrokken vakjes een « x »-vormig kruisje te plaatsen.

  Het totale per formulier verschuldigde inzetbedrag is het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : het inzetbedrag van 0,50 euro bedoeld in artikel 8, laatste lid, en het aantal ingevulde roosters.

  Dit totale verschuldigde inzetbedrag is als volgt vastgelegd :

 3. minstens 1 euro voor een deelneming met twee roosters;

 4. hoogstens 6 euro voor een deelneming met 12 roosters of hoogstens 7 euro voor een deelneming met 14 roosters.

  Het inzetbedrag wordt telkens vermeld onder iedere groep van 2 boven elkaar geplaatste roosters.

  Art. 7. Het meervoudige formulier bestaat uit 1 rooster met 42 van 1 tot 42 genummerde vakjes.

  Op het formulier staan er ook 7 aparte vakjes die respectievelijk de getallen 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 bevatten. Zij geven het aantal getallen aan dat in het rooster kan worden gekozen, in overeenstemming met het betrokken inzetbedrag.

  De deelnemer zet een « x »-vormig kruisje in één van de 7 aparte vakjes die het aantal getallen aangeven dat in het rooster kan worden gekozen. In dat rooster zet hij vervolgens een « x »-vormig kruisje in de vakjes die overeenstemmen met de door hem gekozen getallen.

  Het totale per formulier verschuldigde inzetbedrag is het resultaat van de vermenigvuldiging van twee parameters : het inzetbedrag van 0,50 euro bedoeld in artikel 8, laatste lid, en het aantal combinaties dat wordt verkregen in overeenstemming met het aantal getallen dat in het rooster wordt gekozen.

  Dit totale verschuldigde inzetbedrag is als volgt vastgelegd :

 5. minstens 14 euro voor een deelneming met 8 getallen;

 6. hoogstens 1.501,50 euro voor een deelneming met 14 getallen.

  Het inzetbedrag voor een deelneming aan een trekking met 8, 9, 10, 11, 12, 13 of 14 getallen staat telkens naast ieder van de vakjes voor het aantal gekozen getallen, bedoeld in het tweede lid.

  Art. 8. Wanneer men aan de « Super Lotto » deelneemt door middel van een formulier van het « enkelvoudige » type, maakt men per rooster één enkele combinatie van 6 getallen, die één voorspelling vormt.

  Wanneer men aan de « Super Lotto » deelneemt door middel van een formulier van het « meervoudige » type, maakt men per rooster alle combinaties van 6 getallen die voortvloeien uit de 8 tot 14 gekozen getallen. Ieder van deze combinaties van 6 getallen vormt een voorspelling.

  Uit de 8, 9, 10, 11, 12, 13 of 14 te kiezen getallen resulteren respectievelijk 28, 84, 210, 462, 924, 1.716 of 3.003 combinaties van 6 getallen.

  Het inzetbedrag per voorspelling is vastgelegd op 0,50 euro.

  Art. 9. Alle op de formulieren aangebrachte « x »-vormige kruisjes, met inbegrip van de kruisjes bedoeld in artikel 21, moeten binnen de betrokken vakjes blijven en moeten worden getekend met een zwarte of blauwe kogelpen.

  Art. 10. De formulieren die voor registratie worden aangeboden, mogen niet geplooid zijn, noch bevlekt, noch gekreukt, noch gescheurd.

  Om de registratie van de deelnemingsgegevens mogelijk te maken, mogen de uitbaters van de onlinecentra de gegevens van een onjuist ingevuld formulier corrigeren door middel van de terminal en op aanwijzing van de deelnemer.

  Art. 11. De deelnemingsverwerving...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT