22 JUNI 2011. - Koninklijk besluit betreffende de vergunning voor treinbestuurders en de registers van vergunningen en bevoegdheidsbewijzen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, artikel 37/27, §§ 1 en 3, ingevoegd bij de wet van 26 januari 2010;

Gelet op het advies van de veiligheidsinstantie, gegeven op 16 maart 2011;

Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 april 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 25 mei 2011;

Gelet op advies 49.470/4 van de Raad van State, gegeven op 2 mei 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. wet : de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen;

 2. verordening : verordening (EU) nr 36/2010 van de Commissie van 3 december 2009, inzake communautaire modellen voor vergunningen van machinisten, aanvullende bevoegdheidsbewijzen, gewaarmerkte afschriften van aanvullende bevoegdheidsbewijzen en aanvraagformulieren voor vergunningen van machinisten, in het kader van Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad.

  HOOFDSTUK 2. - De vergunning voor treinbestuurders

  Afdeling 1. - Algemeen

  Art. 3. § 1. De aanvrager dient zijn aanvraag in bij de veiligheidsinstantie door gebruik te maken van een aanvraagformulier conform het communautair model vastgesteld in bijlage IV van de verordening.

  De documenten en attesten die bij de aanvraag moeten worden gevoegd zijn deze bepaald in de verordening en in het artikel 37/1 van de wet.

  § 2. De veiligheidsinstantie kan voorafgaandelijk het verstrekken van aanvullende informatie bij het indienen van de aanvraag opleggen.

  § 3. De veiligheidsinstantie stelt gratis het aanvraagformulier ter beschikking van de aanvrager.

  De veiligheidsinstantie stelt gratis alle nuttige informatie ter beschikking van de aanvrager in een handleiding waarin de aanvraagprocedure wordt toegelicht...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT