19 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, onder meer op de artikels 11, 13 en 30 § 2;

Gelet op de richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne elektriciteitsmarkt, onder meer op artikel 7;

Gelet op de adviezen van de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas van 24 april 2001 en 13 mei 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 september 2002;

Gelet op het overleg met de Gewesten, gehouden op 22 maart 2001;

Gelet op het overleg met de netbeheerder op 30 september 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat de voornoemde wet van 29 april 1999 bedoeld is om de bepalingen van de richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 december 1996 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne elektriciteitsmarkt om te zetten in het Belgisch recht; dat de termijn voor de omzetting van deze richtlijn verstreken is op 19 februari 1999; dat de Belgische Regering haar voornemen had uitgedrukt om binnen deze termijn deze richtlijn om te zetten; dat de dringende noodzakelijkheid bijzonder voortvloeit uit het verzoekschrift, ingediend op 8 april 2002 door de Europese Commissie voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen tegen België, omdat deze laatste niet alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen voor de omzetting van voormelde richtlijn; dat bij middel van een ministerieel besluit van 13 september 2002 is overgegaan tot het aanduiden van een netbeheerder van het transmissienet voor elektriciteit; dat de regering van oordeel is dat elke bijkomende vertraging in de omzetting de concurrentie van de Belgische industrie kan schaden, rekening houdend met de versnelling van het reeds ver gevorderde proces van omzetting van de richtlijn in de andere lidstaten van de Europese Unie en van de noodzaak om zo spoedig mogelijk de operationele regels te bepalen met betrekking tot de verbindingen met de andere lidstaten van de Europese Unie rekening houdende met de groeiende ontwikkeling van deze verbindingen; dat dit besluit bijgevolg zo spoedig mogelijk moet worden genomen teneinde de opening van de elektriciteitsmarkt tot de mededinging en de uitwisselingen van elektriciteit, zowel op Belgisch als op Europees niveau, niet te belemmeren;

Gelet op het advies nr 34.257/1 van de Raad van State, gegeven op 22 oktober 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en Onze Staatssecretaris voor Energie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

TITEL I - Algemeen

HOOFDSTUK I - Definities en toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. De definities vervat in artikel 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt zijn van toepassing op dit besluit.

§ 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. « wet van 29 april 1999 » : de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;

 2. « afnemer » : elke eindafnemer, distributeur of tussenpersoon;

 3. « belasting » : elke installatie die elektrisch vermogen verbruikt, actief en/of reactief;

 4. « commissie » : de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas, opgericht door artikel 23 van de wet van 29 april 1999;

 5. « dag D » : een kalenderdag;

 6. « dag D-1 » : de kalenderdag vóór dag D;

 7. « werkdag » : elke dag van de week, met uitzondering van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen;

 8. « kwaliteit » : het geheel van de karakteristieken van de elektriciteit die een invloed kunnen hebben op de aansluitingsinstallaties, installaties van één of meerdere netgebruikers en/of het net en die, onder meer, de continuïteit van de spanning en de elektrische karakteristieken van deze spanning en stroom (frequentie, amplitude, golfvorm, symmetrie) omvatten;

 9. « AREI » : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties;

 10. « ARAB » : Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming;

 11. « IEC » : Internationale Elektrotechnische Commissie;

 12. « regelzone » : de zone waarbinnen de netbeheerder het permanent evenwicht tussen de vraag en het aanbod van elektriciteit controleert, rekening houdend met de uitwisselingen van actief vermogen tussen de regelzones;

 13. « actief vermogen » : het elektrisch vermogen dat kan worden omgezet naar andere vormen van vermogen, zoals mechanisch, thermisch, akoestisch;

 14. « actieve energie » : de integraal van het actief vermogen over een bepaald tijdsinterval;

 15. « reactief vermogen » : de waarde gelijk aan 3 U I sinus(phi) waarbij U en I de effectieve waarden zijn van de fundamentele componenten van de spanning en de stroom en waarbij phi het faseverschil voorstelt tussen de fundamentele componenten van de spanning en de stroom;

 16. « reactieve energie » : de integraal van het reactief vermogen over een bepaald tijdsinterval;

 17. « actieve verliezen in het net » : het verbruik van actief vermogen in het net dat veroorzaakt wordt door het gebruik van dat net;

 18. « Pnom » : het actief vermogen van een productie-eenheid bepaald in het aansluitingscontract dat het maximaal toegelaten continu leverbaar actief vermogen in het net bepaalt;

 19. « elektrisch systeem » : het geheel van de uitrustingen dat alle gekoppelde netten, alle aansluitingsinstallaties en alle installaties van de op deze netten aangesloten netgebruikers omvat;

 20. « component van het elektrisch systeem » : elke uitrusting die deel uitmaakt van het elektrisch systeem;

 21. « installatie » : elke aansluitingsinstallatie tot het net, installatie van de netgebruiker of directe lijn;

 22. « railstel » : het driefasig geheel van drie metalen rails of geleiders die voor elke fase een gemeenschappelijk spanningspunt vormen en via dewelke de verschillende aangesloten toestellen, lijnen en kabels onderling verbonden zijn;

 23. « verbinding » : het geheel van verbindingspunten tussen een net en een verbonden elektriciteitsnet (inclusief de buitenlandse transmissienetten);

 24. « netgebruiker » : elke natuurlijke of rechtspersoon die als leverancier of afnemer op het transmissienet is aangesloten;

 25. « aansluitingsinstallatie » : elke uitrusting die nodig is om de installatie van de netgebruiker te verbinden met het net;

 26. « installatie van de netgebruiker » : elke uitrusting van de netgebruiker die door een aansluiting op het net is aangesloten;

 27. « aansluiting » : het geheel van de aansluitingsinstallaties dat tenminste het eerste aansluitingsveld vanaf het net inhoudt;

 28. « aansluitingspunt » : de fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar de aansluiting is verbonden met het net en die het transmissienet scheidt van de installaties waarvan de uitschakeling slechts gevolgen heeft voor de netgebruiker aangesloten op dat punt;

 29. « punt van interface » : de fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar de installaties van een netgebruiker verbonden zijn met de aansluiting. Dit punt bevindt zich op de site van de netgebruiker en in ieder geval na het eerste aansluitingsveld vanaf het net aan de zijde van de netgebruiker;

 30. « aansluitingsveld » : het geheel van componenten van een aansluitingsinstallatie die in het bijzonder volgende functies waarborgen :

  - het onder spanning brengen van de installaties van een netgebruiker vanuit het net;

  - het uitschakelen en/of inschakelen van deze installaties;

  - het fysiek scheiden van deze installaties van het net;

 31. « aansluitingscontract » : het contract gesloten tussen een netgebruiker en de netbeheerder die de wederzijdse rechten en plichten bepaalt met betrekking tot een bepaalde aansluiting, met inbegrip van de relevante technische specificaties;

 32. « contract van toegangsverantwoordelijke » : het contract gesloten tussen de netbeheerder en de toegangsverantwoordelijke overeenkomstig Hoofdstuk I van Titel IV van dit besluit;

 33. « register van toegangsverantwoordelijken » : register door de netbeheerder bijgehouden overeenkomstig dit besluit;

 34. « toegangsverantwoordelijke » : elke natuurlijke of rechtspersoon ingeschreven in het register van toegangsverantwoordelijken;

 35. « toegangsaanvrager » : elke natuurlijke of rechtspersoon die bij de netbeheerder een toegangsaanvraag heeft ingediend;

 36. « toegangscontract » : het contract tussen de netbeheerder en een netgebruiker of zijn aangeduide toegangsverantwoordelijke overeenkomstig dit besluit;

 37. « injectiepunt » : de fysische plaats en het spanningsniveau van een punt waar het vermogen in het net wordt geïnjecteerd;

 38. « afnamepunt » : de fysische plaats en het spanningsniveau van een punt waar het vermogen vanuit het net wordt afgenomen;

 39. « meetpunt » : de fysieke plaats waar de meetuitrustingen aangesloten zijn aan de aansluitingsinstallatie of aan de installatie van de netgebruiker;

 40. « producent » : elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit produceert, met inbegrip van elke zelfopwekker;

 41. « productie-eenheid » : een fysieke eenheid die een generator omvat die elektriciteit produceert;

 42. « productiegeheel » : het geheel van productie-eenheden die één of meerdere technische processen gemeenschappelijk hebben en waarvan de onbeschikbaarheid leidt tot de onbeschikbaarheid van de gedeeltelijke of gehele betrokken productie-eenheden;

 43. « lokale productie-eenheid » : productie-eenheid met injectiepunt identiek aan het afnamepunt van een of meerdere belastingen;

 44. « contract voor de coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden » : het contract gesloten tussen de netbeheerder en de toegangsverantwoordelijke belast met de injectie overeenkomstig dit besluit;

 45. « eilandbedrijf...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT