23 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van BELGACOM, naamloze vennootschap van publiek recht

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd bij de wet van 12 december 1994, inzonderheid het artikel 41 § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 1994 betreffende de omvorming van BELGACOM in naamloze vennootschap van publiek recht en de vaststelling van haar statuten;

Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM genomen op 13 april 2011, tot aanneming van de wijzigingen van de statuten van BELGACOM;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 mei 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 25 mei 2011;

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De wijziging aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM, ingevolge de op 13 april 2010 door de buitengewone algemene vergadering van BELGACOM genomen beslissingen waarvan de tekst bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 juni 2011.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven,

Mevr. I. VERVOTTE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 23 juni 2011

Wijziging aan de statuten van BELGACOM

 1. Audit- en Toezichtscomité

  Wijziging van artikel 18, paragraaf 3, 2de en 3de lid, van de statuten als volgt :

  Vervangen van « 524, § 4, » in « 526 ter ».

 2. Wijziging van artikel 25, paragraaf 2, 1ste lid, van de statuten als volgt :

  Na de woorden « waarvan de taak erin bestaat », toevoegen van de woorden « de opdrachten te vervullen bepaald in artikel 526bis van het Wetboek van Vennootschappen en meer bepaald. »

  Wijziging van artikel 25, paragraaf 2, 2e lid, van de statuten als volgt :

  Na de woorden « met dien verstande dat », toevoegen van de woorden « (i) het comité uit niet-uitvoerende bestuurders moet zijn samengesteld en dat (ii) ».

  Benoemings- en bezoldigingscomité

  Wijziging van artikel 25, paragraaf 2, 3e lid, van de statuten als volgt :

  Na de woorden « Het benoemings- en bezoldigingscomité is samengesteld uit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT