23 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, artikel 5, § 1, 1°, 3° en 10°;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen;

Gelet op de Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval;

Gelet op de kennisgeving aan de Hoge Gezondheidsraad, aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en aan de Raad voor het Verbruik;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit;

Overwegende dat gebleken is dat niet alle bepalingen van de Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid zijn omgezet in Belgisch recht;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 februari 2011;

Gelet op advies 49.338/3 van de Raad van State, gegeven op 22 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Minister van Klimaat en Energie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen, ingevoegd bij koninklijk besluit van 21 oktober 2005, en vervangen bij koninklijk besluit van 1 juli 2006, worden volgende wijzigingen aangebracht :

  1. de woorden « de bijlage bij dit besluit » worden vervangen door de woorden « de bijlage I van dit besluit »;

  2. het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :

De vereiste merktekens worden op de verpakking zelf of op het etiket aangebracht. Zij zijn duidelijk zichtbaar en goed leesbaar. De merktekens zijn naar behoren duurzaam en blijvend herkenbaar, ook wanneer de verpakking geopend wordt.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een Hoofdstuk II/1 ingevoegd, luidende :

HOOFDSTUK II/1. - Essentiële eisen

Art. 2/1. De referentienummers van de nationale normen waarin de geharmoniseerde normen zijn omgezet, zijn opgenomen in bijlage II.

De minister kan de bijlage II wijzigen teneinde nieuwe referentienummers van de nationale normen waarin de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT