13 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Farmaka » voor het jaar 2011

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd door de wetten van 20 oktober 1998, 30 december 2001 en 1 mei 2006;

Gelet op de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, inzonderheid artikel 4, 5° en artikel 7bis ingevoerd door de wet van 19 december 2008;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 31 januari 2011;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,

Besluit :

Artikel 1. Een toelage van één miljoen tweehonderdduizend euro ( euro 1.200.000), aan te rekenen ten laste van de artikel 527-030 van de begroting van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), begrotingsjaar 2011, wordt toegekend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Farmaka", Coudenberg 70/1, 1000 Brussel, om de personeels- en werkingskosten te dekken, met inbegrip van de investeringskosten op het vlak van informatica, opgelopen door deze vereniging voor de verspreiding van mondelinge informatie over geneesmiddelen door onafhankelijke artsenbezoekers aan huisartsen. Die informatie maakt deel uit van de opdracht van het FAGG om informatie over geneesmiddelen te verspreiden voor een rationeel en veilig gebruik ervan. De toelage betreft de periode van 1 januari 2011 tot 31 december 2011.

Art. 2. De informatie wordt tijdens een persoonlijk bezoek in het dokterskabinet aan de artsen voorgesteld. Deze bezoeken worden georganiseerd voor huisartsen uit alle regio's van het land. De informatie, opgesteld volgens het principe van op evidentie gebaseerde farmacotherapie, heeft betrekking op actuele thema's die relevant zijn voor huisartsen om een rationeel voorschrijfgedrag en een kritische interpretatie van wetenschappelijke informatie aan te moedigen.

Art. 3. Om de realisatie van de doelstellingen beschreven in de artikelen 1 en 2 te superviseren, werd bij het FAGG een begeleidend comité opgericht, dat als volgt is samengesteld :

- twee vertegenwoordigers van het FAGG;

- twee vertegenwoordigers van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie;

- twee...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT