Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 mei 2022 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen

Tombola. - Vergunning

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2022 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Special Olympics Belgium » te Brussel om van 1 oktober 2022 tot en met 30...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT