Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, de 12 mai 2010

TITEL I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, hierna de toezichtcommissie te noemen, heeft haar zetel in Brussel.

Art. 2. De voorzitter wordt, na overleg met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, door het Vlaams Parlement aangesteld onder de leden, vermeld in artikel 10, § 2, eerste lid, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

De voorzitter waakt over de goede werking van de toezichtcommissie.

Art. 3. De voorzitter roept de toezichtcommissie samen en stelt de plaats, de dag en het uur van de vergaderingen vast. Hij opent en sluit de vergaderingen. Hij leidt de debatten.

Bij verhindering van de voorzitter worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door een ander effectief lid van de toezichtcommissie dat ook lid is van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, namelijk het lid met de grootste anciënniteit bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of, bij gelijkheid van anciënniteit, door de oudste onder hen. De plaatsvervangende voorzitter heeft dezelfde bevoegdheden en verplichtingen.

Art. 4. § 1. Alleen de effectieve leden en de plaatsvervangende leden die een effectief lid vervangen, kunnen aan de vergaderingen deelnemen.

Ieder plaatsvervangend lid kan zijn eventuele opmerkingen over een of meer agendapunten meedelen via het effectieve lid voor wie hij als plaatsvervanger nominatief is aangewezen. Het effectieve lid oordeelt zelf welke opmerkingen van het plaatsvervangende lid hij opportuun acht om op de vergadering mee te delen.

§ 2. Minstens één keer per jaar nodigt de voorzitter alle effectieve en alle plaatsvervangende leden samen uit. Indien tijdens die vergadering wordt overgegaan tot het nemen van een standpunt of een beslissing, wordt het standpunt of de beslissing genomen door de effectieve leden en de plaatsvervangende leden die een effectief lid vervangen, overeenkomstig artikel 14.

Art. 5. Behalve als de voorzitter oordeelt dat het een hoogdringend geval is, worden de uitnodigingen ten minste acht dagen voor de zitting elektronisch naar de effectieve leden gestuurd. Ze bevatten de agenda van de vergadering en alle nodige documenten zijn erbij gevoegd. De agenda en alle nodige documenten worden ter informatie ook elektronisch aan de plaatsvervangende leden bezorgd.

Een effectief lid dat verhinderd is, wordt vervangen door zijn plaatsvervanger.

Het effectieve lid dat verhinderd is, verwittigt daarvan onmiddellijk het secretariaat (toezichtcommissie@vlaanderen.be). Het secretariaat brengt vervolgens onmiddellijk het plaatsvervangende lid in kwestie op de hoogte. Het effectieve lid dat verhinderd is, en zijn plaatsvervanger nemen contact op met elkaar om de vergadering van de toezichtcommissie voor te bereiden en om na de vergadering terug te koppelen naar elkaar.

Art. 6. De voorzitter roept de toezichtcommissie bijeen als minstens twee effectieve leden daarom verzoeken. Dat verzoek wordt gedaan, hetzij met een tot de voorzitter gerichte brief, hetzij op een vergadering van de toezichtcommissie. Het verzoek preciseert het voorwerp van de bijeen te roepen vergadering.

De vergadering van de toezichtcommissie wordt gehouden binnen vijftien dagen na de indiening van het verzoek, tenzij de aanvragers instemmen met een latere datum.

Art. 7. De voorzitter stelt de agenda vast.

De agenda wordt opgedeeld in punt A en B. De aangelegenheden onder B worden op de zitting aangenomen zonder bijkomende bespreking, tenzij een effectief lid of een plaatsvervangend lid dat een effectief lid vervangt, de bespreking ervan heeft aangevraagd bij de voorzitter en bij het secretariaat (toezichtcommissie@vlaanderen.be) uiterlijk om 10 uur op de tweede werkdag die voorafgaat aan de zitting. De voorzitter of het secretariaat brengt de andere leden dezelfde dag per e-mail op de hoogte. De andere aangelegenheden, die gerangschikt zijn onder A, worden altijd ter bespreking voorgelegd.

Een aangelegenheid die niet is geagendeerd, kan alleen in behandeling worden genomen als ten minste de helft...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT