7 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, inzonderheid op artikel 2, § 3;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende dat de hoogdringendheid wordt verantwoord door de gespannen toestand op de financiële markten en door de noodzaak om de stabiliteit van het Belgisch financiële systeem te bewaren en het vertrouwen van het publiek in de financiële instellingen te handhaven; dat het van belang is om de markt zonder verwijl en zonder onzekerheid aangaande de uitvoering op de hoogte te stellen van de voorgenomen operatie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 november 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 27 november 2008;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij wordt ermee belast om in te schrijven op een achtergestelde lening ten belope van een maximaal bedrag van drie (3) miljard vijfhonderd (500) miljoen euro, uitgegeven door KBC Groep NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT