Richtlijn van Toerisme Vlaanderen op basis van de bepalingen van het besluit van 2 april 2004 van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannen., de 19 octobre 2007

Artikel 1. Volgende begripsomschrijvingen zijn van toepassing op de bepaling van 2° :

 1. Een project moet iets bevorderen : het moet een meerwaarde betekenen ten opzichte van of ten voordele van het bestaande toeristisch-recreatief aanbod en het moet het verblijfstoerisme in de omgeving versterken.

 2. Een project moet het aanbod bevorderen: onder het aanbod verstaan we het primaire aanbod. Met primair aanbod bedoelen we de investeringen in de toeristische infrastructuur. Projecten met betrekking tot verblijf komen niet in aanmerking.

  Projecten moeten een bovenlokale uitstraling hebben, imagoversterkend en identiteitsbepalend zijn voor de stad of regio. Ze moeten passen in de strategische toeristisch-recreatieve plannen en/of actieplannen, erkend door Toerisme Vlaanderen.

  Het besluit verstaat onder toeristisch-recreatieve projecten :

  - toeristische infrastructuur,

  - organisatie van evenementen,

  - promotie van het toeristisch aanbod van een gemeente of regio,

  - onderzoek en studie met betrekking tot de toeristisch-recreatieve sector,

  - vorming en opleiding in de toeristische sector.

  Binnen de huidige budgettaire middelen legt Toerisme Vlaanderen het accent op de toeristische infrastructuur. Promotie, onderzoek, studie en vorming kunnen enkel ondersteund worden indien deze acties rechtstreeks verbonden zijn aan een toeristisch-recreatief infrastructuurproject. Het percentage van de kosten voor promotie, onderzoek, studie en vorming in verhouding tot de totale raming van het project kan geplafonneerd worden. De organisatie van evenementen wordt niet opgenomen.

  Bijzondere aandacht gaat naar toeristisch-recreatieve projecten in het kader van het Kunststedenactieplan, het Groene Gordelactieplan en het Limburgplan.

  Art. 2. Voor de toepassing van dit artikel neemt Toerisme Vlaanderen in de eerste plaats volgende limitatieve lijst van kunststeden en de regio's in aanmerking voor erkenning en betoelaging voor de opmaak en de evaluatie van strategische plannen. Het betreft 16 regio's en 6 kunststeden.

  Vlaamse regio's Kunststeden

  - -

 3. Vlaamse Kust 1. Brugge

 4. Westhoek 2. Gent

 5. Brugse Ommeland 3. Antwerpen

 6. Leiestreek 4. Mechelen

 7. Meetjesland 5. Leuven

 8. Waasland 6. Brussel

 9. Vlaamse Ardennen

 10. Scheldeland

 11. Antwerpse Kempen

 12. Groene Gordel

 13. Hageland

 14. Limburgse Kempen

 15. Maasland

 16. Mijnstreek

 17. Haspengouw

 18. Voerstreek

  Het Groen Randstedelijk Gebied tussen Antwerpen en Mechelen komt niet in aanmerking voor betoelaging van de opmaak en erkenning van een strategisch plan. In dit gebied kan wel een toeristisch-recreatief project gelokaliseerd zijn.

  Afwijken van deze lijst kan slechts onder strikte voorwaarden. Gemeenten of clusters van gemeenten kunnen een aanvraag indienen en worden geëvalueerd o.b.v. volgende criteria:

  * Schaalgrootte: in het ruimtelijk structuurplan geselecteerd zijn als toeristisch-recreatief knooppunt of (gedeeltelijk) behoren tot één van de twee toeristisch-recreatieve netwerken op Vlaams niveau (Kust en Kempische as).

  * Toeristisch belang:

  - deel uitmaken van een erkend strategisch plan én in dit plan een belangrijke toeristische rol toebedeeld krijgen,

  - aantal toeristische attracties,

  - aantal overnachtingen,

  - aantal beschermde landschappen, archeologische zones, dorps- en stadsgezichten,

  - aantal beschermde monumenten.

  * Toeristische voorzieningen:

  - aantal verblijfsinstellingen,

  - aantal buitenlandse overnachtingen,

  - capaciteit, uitgedrukt in slaapeenheden,

  - aantal inwoners per horecazaak.

  De bestaande strategische plannen worden erkend op basis van het nieuwe besluit. Toerisme Vlaanderen erkent de bestaande plannen, binnen de opgestelde limitatieve lijst, indien deze plannen:

  * begeleid werden door Toerisme Vlaanderen,

  * opgesteld werden volgens de methodologie van Toerisme Vlaanderen.

  Nieuwe strategische plannen worden erkend door Toerisme Vlaanderen indien aan de hierboven vermelde voorwaarden voldaan is.

  Art. 3. De toekenning van financiële steun gebeurt met inbegrip van de evaluatie, een aparte betoelaging voor evaluatie is niet mogelijk. De financiële steun wordt enkel verleend indien het plan wordt opgemaakt door derden.

  Art. 4. Volgende bij te voegen documenten worden verder verduidelijkt:

  * De startnota omvat tevens welke externe partner zal instaan voor de organisatorische en / of inhoudelijke begeleiding van het planningsproces.

  * De intentieverklaring omvat tevens de timing van het planningsproces.

  Art. 6. De erkenning loopt voor de duurtijd van het strategisch plan.

  Art. 7. Toerisme Vlaanderen werkt niet met voorschotregelingen. De uitbetaling gebeurt na voorlegging van facturen.

  Art. 9. Toerisme Vlaanderen kan financiële steun verlenen voor de totstandkoming, uitvoering, evaluatie en instandhouding van een project. Hieronder wordt het volgende verstaan:

 19. Totstandkoming:

  - Toerisme Vlaanderen verwacht van elke aanvrager een minimale eerste inspanning naar haalbaarheidsonderzoek van het project voordat het project wordt ingediend voor betoelaging. Enkel voor grote hefboomprojecten kan Toerisme Vlaanderen financieel tussenkomen voor een haalbaarheidsstudie (hiervoor kan eventueel een aparte subsidieaanvraag ingediend worden). Een haalbaarheidsstudie geeft minimaal een antwoord op zowel de financiële haalbaarheid van het project als op de kritieke succesfactoren die vervuld moeten zijn bij de opstart van het project om te komen tot een succesvol project op toeristisch-recreatief vlak;

  - Toerisme Vlaanderen kan een concept- of inrichtingsstudie om het project voldoende aantrekkelijk en vernieuwend te maken, betoelagen. Op dit moment is de haalbaarheid van het project onderzocht en bestaan concrete plannen om het project uit te voeren.

 20. Uitvoering: enkel de kosten die rechtstreeks de uitvoering van het project tot resultaat hebben, kunnen betoelaagd worden.

 21. Evaluatie: een evaluatie wordt enkel betoelaagd bij hefboom- en proefprojecten en enkel indien rechtstreeks gekoppeld aan het project. De aanvraag omvat minimum een plan van de methodologie voor de meting van de doelstellingen. Deze dienen concreet geformuleerd te zijn met aandacht voor de kwaliteit van het project.

 22. Instandhouding: enkel initiatieven die een meerwaarde betekenen ten opzichte van de voorgaande situatie, kunnen betoelaagd worden. Dit kunnen bijvoorbeeld verbouwingsinitiatieven zijn, maar geen onderhoudswerken of reguliere taken die tot de normale werking van de subsidieaanvrager behoren. Bij hefboom- en proefprojecten kan na de evaluatie ook een bijsturing van het oorspronkelijke project betoelaagd worden.

  Toerisme Vlaanderen voorziet via dit besluit in de eerste plaats in subsidies voor infrastructuurprojecten. Indien rechtstreeks gekoppeld aan een infrastructuurproject kan ook een subsidie gevraagd worden voor:

  * promotie: eerste ontsluiting van een project;

  * onderzoek en studie:

  - haalbaarheidsstudie: enkel bij grote hefboomprojecten (zie hierboven);

  - conceptstudie;

  * vorming van het personeel die rechtstreeks gerelateerd is aan het project.

  Het percentage van de kosten voor promotie, onderzoek en studie of vorming in verhouding tot de totale raming van het project kan geplafonneerd worden.

  Toerisme Vlaanderen bepaalt dat volgende activiteiten, aankopen en werken in aanmerking komen voor een subsidie:

  * Alle betoelaagbare posten moeten betrekking hebben op ruimten en materiaal toegankelijk en/of bruikbaar voor de toerist-recreant. Voor bouwwerken, inrichtingswerken en herstel- en renovatiewerken worden de kosten pro rato de oppervlakte van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT