Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering., de 12 décembre 2002

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 30 juni 1992, 22 december 1992, 27 mei 1993, 15 juli 1993, 30 november 1995, 30 april 1999, 23 november 2000 en 14 juni 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. in het punt 14°, worden de woorden " de normale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur " vervangen door de woorden " de contractueel gemiddelde wekelijkse arbeidsduur ";

 2. in het punt 15° wordt het woord " normale " geschrapt.

  Art. 2. In artikel 48, 12°, van hetzelfde besluit worden de woorden " het ambt van rechter in sociale zaken, van rechter in handelszaken of van raadsheer in sociale zaken " vervangen door de woorden " de functie van rechter in sociale zaken ".

  Art. 3. In artikel 56, § 1, vierde lid en vijfde lid, 5°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 30 november 1995, wordt het woord " maatman " vervangen door het woord " maatpersoon ".

  Art. 4. In artikel 59, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het punt 1° vervangen als volgt :

  " 1° militieverplichtingen vervullen ".

  Art. 5. In artikel 71, § 1, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit, worden de woorden "noch een moederschapsuitkering werd betaald;" vervangen door de woorden "noch een moederschapsuitkering, noch een uitkering voor vaderschapsverlof of voor adoptieverlof werd betaald;".

  Art. 6. In artikel 75quater, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 27 mei 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 3. het punt b) wordt vervangen als volgt :

  " b) de dagen arbeidsongeschiktheid met aanvulling-voorschot overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12bis of nr. 13bis, de dagen afwezigheid op het werk zonder behoud van loon ingevolge arbeidsongeschiktheid of ingevolge profylactisch verlof, de dagen volledige werkverwijdering als maatregel van moederschapsbescherming, de dagen moederschapsrust; ";

 4. in het punt d) , worden de woorden " de niet-bezoldigde afwezigheidsdagen " vervangen door de woorden " de dagen afwezigheid op het werk zonder behoud van loon ".

  Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003.

  Brussel, 12 december 2002.

  Mevr. L. ONKELINX.

  Aanhef

  De Minister van Werkgelegenheid,

  Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op het artikel 7, gewijzigd bij de wetten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT