17 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 29 december 1992 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van artikel 53sexies, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, inzonderheid op artikel 53sexies, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 december 1992 en 22 december 1995, op artikel 53octies, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en op artikel 57, vervangen bij de wet van 28 december 1992;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 29 december 1992 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van artikel 53sexies , § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, inzonderheid op artikel 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 2 april 2002 en de bijlagen A en B, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 november 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de modellen van de opgaven van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen opgenomen in de bijlagen A en B dienen te worden gewijzigd teneinde hun scanning, die zal opstarten vanaf 1 januari 2003, toe te laten;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De bijlagen A en B bij het koninklijk besluit nr. 50 van 29 december 1992 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van artikel 53sexies , § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, worden vervangen door de bijlagen A en B bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003.

Art. 3. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 december 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS

_______

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 3 juli 1969, Belgisch Staatsblad van 17 juli 1969;

Wet van 28 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 1ste editie;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT