4 OKTOBER 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 oktober 2004 betreffende de toekenning van toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw

De Waalse Regering,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en opheffing van sommige verordeningen, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2223/2004 van de Raad van 22 december 2004;

Gelet op verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en IVbis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen;

Gelet op Verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers;

Gelet op Verordening (EG) nr. 817/2004 van de Commissie van 29 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL);

Gelet op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993, 16 juli 1993 en 13 juli 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2003 betreffende steun aan de biologische landbouw;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 november 2004 betreffende steun aan de biologische landbouw;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethodes in te voeren of verder toe te passen, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 december 2001;

Gelet op beschikking nr. C(2000)2725 van de Commissie van 25 september 2000 houdende goedkeuring van het programmeringsdocument inzake plattelandsontwikkeling voor het Waalse Gewest (België) voor de programmeringsperiode 2000-2006;

Gelet op beschikking nr. C(2004)2930 van de Commissie van 22 juli 2004 tot goedkeuring van de wijzigingen aangebracht in het programmeringsdocument inzake plattelandsontwikkeling voor het Waalse Gewest (België) voor de programmeringsperiode 2000-2006 en tot wijziging van beschikking nr. C(2000)2725 van de Commissie houdende goedkeuring van dat programmeringsdocument;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid op 14 augustus 2007,

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 augustus 2007;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 4 oktober 2007;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de invoering van bijkomende teeltcodes voor de aanwijzing van bodembedekkende planten van percelen aangegeven in de oppervlakteaangiften en de jaarlijks door de landbouwers ingediende steunaanvragen inhoudt dat de begripsomschrijving "akkerbouwgewassen" herzien moet worden en dat die codes dienovereenkomstig gebruikt moeten worden;

Overwegende dat de landbouwers, in het kader van de vereenvoudigde procedure voor de toekenning van bepaalde eensluidende adviezen van de Afdeling Beheer van de landelijke ruimten (aanvragen van eensluidende adviezen ingediend van de oppervlakteaangiftes en de steunaanvragen voor de methodes 1 tot 5), die eensluidende adviezen zouden kunnen aanvragen zelfs als de betrokken percelen niet gelegen zijn in een zone waar de verstrekking van dat eensluidende advies gemachtigd wordt, er om redenen van administratieve vereenvoudiging van uit moet worden gegaan dat de oorspronkelijke aanvragen van dat soort als oorspronkelijke aanvragen zonder eensluidend advies worden beschouwd indien dat advies niet daadwerkelijk verstrekt kan worden;

Overwegende dat de wijzigingen die de Europese Verordening (EG) nr. 1782/2004 van de Raad van 29 september 2003 aangebracht heeft nieuwe regels inhouden voor de inoverwegingname van de percelen gelegen buiten het grondgebied van het Waalse Gewest voor de berekening van de veebezetting in het kader van de toepassing van methode 7;

Overwegende dat in het kader van de administratieve vereenvoudiging de oorspronkelijke verbintenisaanvragen in de regeling voor subsidies voor een milieuvriendelijke landbouw en jaarlijkse vervolgaanvragen in het formulier voor de oppervlakteaangifte en de steunaanvraag opgenomen moeten worden;

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en IVbis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen de braakliggende percelen waarop grondstoffen geteelt worden niet uitsluit van het voordeel van de milieuvriendelijke steunmaatregelen;

Overwegende dat uitgezonderd de percelen waarop de milieuvriendelijke landbouwmethodes 4, 5 en 6 toegepast worden duidelijkheidshalve uitdrukkelijk vermeld moet worden dat de milieuvriendelijke verbintenissen gebonden zijn aan de percelen waarop de milieuvriendelijke landbouwmethodes toegepast worden en dat het bijgevolg uitgesloten is ze tijdens de verbintenis uit te wisselen;

Overwegende dat de opneming vanaf 2006 van de milieuvriendelijke landbouwaanvragen in het formulier voor de oppervlakteaangifte en de steunaanvragen inhoudt dat de geldboetes wegens laattijdigheid en de mogelijkheden voor de wijziging van die aanvragen afgestemd moeten worden op de uitwerkingsregels voor de andere regelingen waarvoor dit formulier geldt als steunaanvraag en eveneens het feit noodzakelijk maakt dat voor die aanvragen een andere administratieve beheersprocedure ingesteld wordt die een weerslag kan hebben op de termijn voor de verzending van de berichten van ontvangst of eventuele weigeringen van die aanvragen;

Overwegende dat de voorwaarden voor de verbinteniswijziging aangepast moeten worden aan de verschillende meegemaakte gevallen;

Overwegende dat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT