21 NOVEMBER 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2002 tot toekenning van een subsidie aan de gemeenten van het Waalse Gewest voor de uitvoering van een geïntegreerd sociaal plan voor het jaar 2002

De Waalse Regering,

Overwegende dat de Waalse Regering een decretale grondslag wil geven aan de veiligheids- en preventiecontracten, aan de geïntegreerde sociale plannen en aan de sociale begeleiding van de interpolitiezones;

Overwegende dat een voorontwerp van decreet uitgewerkt wordt en in werking zal treden in 2003;

Overwegende dat de gemeenten tijdens de overgangsperiode tussen 1 januari 2002 tot de inwerkingtreding van het nieuwe decreet hun activiteiten onder gunstige omstandigheden moeten kunnen voortzetten en de nodige maatregelen moeten kunnen nemen, meer bepaald de verlenging van de arbeidscontracten van het personeel tewerkgesteld in het kader van de "PSI", de voorbereiding van de stukken die aan de Begeleidingscommissie en aan de gemeenteraad voorgelegd moeten worden;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2002 tot toekenning van een subsidie aan de gemeenten van het Waalse Gewest voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT