Tiende wijziging aan het derde beheerscontract afgesloten op 11 april 2014 tussen de Staat en skeyes, de 21 décembre 2022

Artikel M.

"Hoofdstuk VII ter - Energietransitie

Art. 25/3. § 1. Teneinde de energietransitie te ondersteunen kent de Staat aan skeyes een subsidie toe van 6,750 miljoen euro.

§ 2. De in § 1 bedoelde subsidie wordt uiterlijk op 31 december 2022 aan skeyes gestort.

Art. 25/4. § 1. skeyes bezorgt ten laatste op 31 januari 2023 aan de minister een stappenplan, eerder overeengekomen tussen de minister en skeyes, met maatregelen die toelaten om zoveel als mogelijk de drempels voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie weg te werken, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van het luchtverkeer. Deze maatregelen hebben met name betrekking op de rationalisering van de luchtvaartnavigatiesystemen, de invoering van nieuwe technologieën en de optimalisatie van de operationele procedures.

Dit stappenplan omvat o.a.:

- de meerjarenplanning voor het ontwikkelen en uitvoeren van de betrokken maatregelen;

- de geplande mijlpalen voor 2023;

- het geraamde budget van de door de subsidie te financieren maatregelen.

§ 2. skeyes maakt jaarlijks een evaluatie van de uitvoering van het stappenplan, van de resultaten van de genomen maatregelen en van hun impact voor de windenergiesector. Deze evaluatie wordt jaarlijks uiterlijk op 31 december aan de minister bezorgd en is vergezeld van een beschrijving van de geplande mijlpalen voor het volgende jaar.

Desgevallend kan het stappenplan na overleg tussen skeyes en de minister worden bijgestuurd.

§ 3. skeyes zal de in artikel 25/3, § 1 bedoelde subsidie toewijzen aan de financiering van de rationalisering van de luchtvaartnavigatiesystemen en aan de invoering van nieuwe technologieën, waaronder de ontmanteling van de DVOR-bakens, de vernieuwing van de primaire radars en de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT