17 JULI 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de nadere regels en de bedragen toegekend aan de producenten van het terugwerkende deel van de bijkomende betaling van het Herstructureringsfonds van de suikerindustrie van inulinechicorei

De Waalse Regering,

Gelet op Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad van 20 februari 2006 tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1261/2007 van de Raad van 9 oktober 2007;

Gelet op Verordening (EG) nr. 968/2006 van de Commissie van 27 juni 2006 houdende uitvoeringsregels van Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1, zoals gewijzigd bij de wet van 29 december 1990 en op de artikelen 5 tot 8 ervan zoals gewijzigd bij, enerzijds, de wetten van 5 februari 1999 en 1 maart 2007 en, anderzijds, bij koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 januari 2008 tot vaststelling van de betaalregels en de bedragen toegekend door het landbouwdeel van het Herstructureringsfonds van de suikerindustrie van de inulinechicorei;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 30 maart 2004 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 28 juni 2007 tussen de federale overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de toekenning van de middelen uit het tijdelijke herstructureringsfonds overeenkomstig Verordening (EG) nr. 320/2006 in het kader van de stopzetting van de productie van inulinestroop;

Gelet op het overleg tussen de federale overheid en de Gewestregeringen op 14 juli 2008;

Gelet op de overdracht naar de Gewesten van de bevoegdheden inzake landbouw vanaf 1 januari 2002;

Overwegende dat de fabrieken van Oreye en Warcoing in juli 2006 elk een aanvraag tot steunverkrijging bij de herstructurering hebben ingediend;

Overwegende dat het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT